Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Yüksel Endüstriyel) hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, çocuk sayısı, askerlik durumu ve tarihi, sigara kullanım bilgisi,sürücü belgesi sınıfı, referans (ad,soyad, çalıştığı kurum, görevi), imza

İletişim Verisi

Telefon numarası (ev/cep), ikametgah adresi ve e-posta adresi, size ulaşılmadığında haber verilecek kişinin telefon numarası, referans telefon numarası

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişinizde veya iş başvuru formunda yer verdiğiniz sağlık problemi bilgisi ve varsa açıklaması, mahkumiyet bilgisi ve varsa açıklaması

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu (ilkokul, lise, üniversite, y.lisans, doktora vs) mezun olunan yada olunacak olan okul adı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, mezuniyet derecesi, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, teknik bilgileri,katıldığı eğitim/kurs bilgileri

İş Deneyimi Verisi

Çalıştığı firma/kurum adı, görevi, giriş/çıkış tarihi, ayrılma sebebi ve aldığınız ücret

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf

Diğer

Vardiyalı çalışma bilgisi, ücret bilgisi  

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yüksel Endüstriyel ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve referans kişisi göstermeniz halinde Yüksel Endüstriyel meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Yüksel Endüstriyel  çalışanlarının e-postaları aracılığıyla topluyoruz.

Özel istihdam büroları ile kariyer network platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize bu platformlar içerisinden doldurulan formlar yoluyla iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.

Yüksel Endüstriyel’in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Yüksel Endüstriyel ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Yeni personel istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
 • Özgeçmişinizde veya iş başvuru formunda yer verdiğiniz referans kişileriyle tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi
 • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması
 • Giriş-Çıkış kayıt işlerinin yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgilendirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Özgeçmişiniz içinde yer alabilecek engellilik durumu, kan grubu gibi özel nitelikli verileriniz başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Yüksel Endüstriyel içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve bilgilerin teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişilerle ve departman yöneticilerinin çalışan adaylarıyla görüşmeleri gerçekleştirmesi amacıyla departmanlar arasında paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilir.
  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Yüksel Endüstriyel, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri referans gösterilen kişilere genel olarak çalışan aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır. Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere aktarılabilmektedir.

Yüksel Endüstriyel fabrika girişi ve şirket içi koridorlardaki kameralardaki görüntü kayıtlarınız, güvenliğe ve sekreterliğe verdiğiniz kimlik bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Yüksel Endüstriyel tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı No:8/1 Şişli/İSTANBUL”  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurarak kvkkbilgi@portashelf.com.tr  elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Yüksel Endüstriyel tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı No:8/1 Şişli/İSTANBUL

Telefon: (0212) 361 41 91

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

FABRİKA ( KANDIRA) ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Akbal Mah. Balcı Köyü Kandıra KOCAELİ

Telefon : (0262) 551 62 67

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

FABRİKA ( ÇERKEZKÖY ) ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Veliköy – Yalıboyu OSB Mah. Çorlu Çevre Yolu ve Çerkezköy Bağlantı Yolu Bulvarı no:52/A Çerkezköy TEKİRDAĞ

Telefon : (0282) 747 63 33

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

Çalışan Aydınlatma Metni

YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Yüksel Endüstriyel “) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı)

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi ve  e-posta adresi

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri , asgari geçim indirimi bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, sağlık ve doğum izni bilgileri,

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veriler

Gerçek kişiye ait fotoğraf ve kamera kaydı

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, ve imzalı katılım formu

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi,  telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Çalışma Verisi

Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik,  sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün,

İzin  Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Biyometrik Veri

Parmak İzi  (Fabrika ve Ofis Giriş Çıkışları)

Diğer

Askerlik tecili, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları,

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yüksel Endüstriyel olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Yüksel Endüstriyel’in  meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında iş başvuru formu veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz suretiyle topluyoruz.

Yüksel Endüstriyel’in  güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Yüksel Endüstriyel’in  platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yüksel Endüstriyel tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Yüksel Endüstriyel içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Çalışanın Yüksel Endüstriyel’e giriş çıkışının temin edilmesi
 •  

Yüksel Endüstriyel  idaresi, işin yürütülmesi, Yüksel Endüstriyel politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Yüksel Endüstriyel aracı kullanımının takip edilmesi
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

Güvenliğiniz ve Yüksel Endüstriyel’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.  

Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.
 • Yüksel Endüstriyel denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Yüksel Endüstriyel idaresi, işin yürütülmesi, Yüksel Endüstriyel politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;     

 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, rezervasyon, araç tedariki, vize hizmetleri, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtdışındaki 3.kişilerle paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Haklarınız

 KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı No:8/1 Şişli/İSTANBUL”  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurarak kvkkbilgi@portashelf.com.tr  elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Yüksel Endüstriyel tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı No:8/1 Şişli/İSTANBUL

Telefon: (0212) 361 41 91

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

FABRİKA ( KANDIRA) ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Akbal Mah. Balcı Köyü Kandıra KOCAELİ

Telefon : (0262) 551 62 67

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

FABRİKA ( ÇERKEZKÖY ) ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Veliköy – Yalıboyu OSB Mah. Çorlu Çevre Yolu ve Çerkezköy Bağlantı Yolu Bulvarı no:52/A Çerkezköy TEKİRDAĞ

Telefon : (0282) 747 63 33

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TURİZM YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(bu metinde “Yüksel Endüstriyel” olarak belirtilecektir) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla;

 • işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metni’ni dikkatli okuyunuz.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yüksel Endüstriyel doğrudan veri sahiplerinden sözlü veya fiziksel olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçinin adı-soyadı

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Görsel Veri

Güvenlik kamerası görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Araç bilgileri (plaka), ziyaret ettiği kişi,firma ismi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Yüksel Endüstriyel,fabrika lokasyonun güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, ve kimlik kaydı faaliyeti ile ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. Ayrıca, Ziyaretçi Yüksel Endüstriyel internet ağını kullanarak internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelikte veri toplanmaktadır.

Bu veriler KVKK gereğince, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Ziyaretçi kaydının oluşturulması,
 • Misafir internet ağının kullanılabilmesi amacıyla,
 • Yüksel Endüstriyel bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Yüksel Endüstriyel gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin  yerine getirilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

 • Yüksel Endüstriyel güvenlik hizmeti veren tedarikçi firma ile,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,

Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kimlik  , Araç bilgileri (plaka), ziyaret ettiği kişi,firma ismi verileriniz 1 yıl boyunca , Görsel Verileriniz 15 gün boyunca  yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Yüksel Endüstriyel tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı No:8/1 Şişli/İSTANBUL”  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurarak kvkkbilgi@portashelf.com.tr  elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Yüksel Endüstriyel tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı No:8/1 Şişli/İSTANBUL

Telefon: (0212) 361 41 91

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

FABRİKA ( KANDIRA) ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Akbal Mah. Balcı Köyü Kandıra KOCAELİ

Telefon : (0262) 551 62 67

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

FABRİKA ( ÇERKEZKÖY ) ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yüksel Endüstriyel Ürünler Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Veliköy – Yalıboyu OSB Mah. Çorlu Çevre Yolu ve Çerkezköy Bağlantı Yolu Bulvarı no:52/A Çerkezköy TEKİRDAĞ

Telefon : (0282) 747 63 33

www.yukselendustriyel.com

kvkkbilgi@portashelf.com.tr  

 

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

1. Çerez Nedir?

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezler genellikle geldikleri internet sitelerinin ismini, “kullanım ömürlerini" (çerezin cihazınızda ne kadar süre kalacağı gibi), ve rastgele verilmiş bir sayıdan oluşan bir değer içerirler.

2. Çerezleri Ne İçin Kullanıyoruz?

Çerezleri, Sitemizi daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitemiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitemizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitemizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

3. Hangi Çerez Türlerini Kullanıyoruz?

“Oturum çerezleri" ve “kalıcı çerezler" olmak üzere Sitelerimizde iki tür çerez kullanabiliriz. Oturum çerezleri geçici çerezler olup sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine" bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

4. Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Aşağıda  sitemizde kullanabileceğimiz farklı çerez tiplerini listeledik. Çerezler aracığıyla edindiğimiz bilgilerin, kişisel bilgi niteliğinde olması halinde, bu Çerez Politikasını tamamlar nitelikteki Ziyaretçi Aydınlatma Metni uygulanacaktır.